Specialities

Ready to bake

Chocolate Twist with Custard Cream

134500900314 - 3.2 Oz
Ready to bake

Mix Mini Viennoiserie

199510300314 - 0.9 Oz
Ready to bake

Multigrain Croissant

115570800214 - 2.8 Oz
Ready to bake

Multigrain Croissant

1155004220114 - 1.5 Oz
Ready to bake

Pretzel Croissant

112590802114 - 2.8 Oz
Ready to bake

Mix Mini Croissants (Multigrain, Plain & Pretzel)

199500250114 - 0.9 Oz
Ready to bake

Cheese Swirl

122600000214 - 3.53 Oz
Ready to bake

Gouda Cheese Pastry

14570005214 - 3.7 Oz
Ready to bake

Spinach & Ricotta Pastry

148710050214 - 3.7 Oz